Ponuka geodetických prác

– Geometrické plány

– Predprojektové zamerania

– Porealizačné zamerania stavieb a inžinierskych sietí

– Vytyčovanie hraníc a základov stavieb

– Pozorovanie deformácií objektov

– Zameranie profilov vodných tokov a iných líniových stavieb

– Komunikácia so správcami podzemných inžinierskych sietí